Disclaimer

Alle op deze site opgenomen informatie is bestemd voor algemeen informatief gebruik en dient niet als leidraad gebruikt te worden bij het maken van financiële beslissingen. 

De site bevat geen adviezen en niets op de site dient als zodanig beschouwd te worden. Raadpleeg voor het nemen van uw financiële beslissingen eerst een volledig gekwalificeerd adviseur. 

Hoewel de aanbieder van de informatie op www.scheidenopmaat.nl, hierna te noemen "de Aanbieder", de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht omtrent de juistheid en volledigheid van de informatie op deze site garandeert de Aanbieder niet dat de informatie compleet en/of accuraat is. Gebruik van de site is voor eigen risico en de Aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen of schade die geleden is door het gebruik van de informatie op de site. 

U dient zelf adequate stappen te ondernemen ter verificatie van de juistheid of volledigheid van de informatie op de site. De informatie die de site bevat is niet op maat gemaakt voor individueel gebruik en kan dientengevolge voor u ongeschikt zijn om uw financiële beslissingen op te baseren. Alvorens het nemen van financiële beslissingen dient u een financieel adviseur te raadplegen. 

De site bevat links naar andere sites om u toegang te verschaffen tot informatie en diensten die mogelijk nuttig of interessant voor u zijn. De Aanbieder is geen merkeigenaar van deze sites, noch verleent zij haar goedkeuring aan de content, informatie, geleverde goederen of diensten en kan derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden van enig door u geleden verlies of schade die het gevolg is van het gebruik van deze sites. 

De Aanbieder kan geen controle uitoefenen op de veiligheid of de inhoud van informatie die getransporteerd wordt op het netwerk of via de service. De Aanbieder sluit bij deze alle aansprakelijkheid uit voor het verzenden of de ontvangst van foutieve of onwettige informatie van welke aard dan ook. De Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade geleden door gebruik van content van de site dat virussen bevat of op enig andere wijze besmet is. De Aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade geleden door het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van de site, om wat voor reden dan ook.