Alimentatie (beknopt)

Met 'scheiding' wordt in dit deel van de website 'echtscheiding' , 'scheiding van tafel en bed' en 'ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed' bedoeld. Het kan ook gaan om de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Voor 'ex-echtgenoot', 'ex-echtgenote' of 'ex-geregistreerde partner' wordt het woord 'ex-partner' gebruikt.

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor:

Niet alleen echtgenoten en geregistreerde partners zijn volgens de wet onderhoudsplichtig tegenover elkaar, maar ook ex-echtgenoten en ex-geregistreerde partners zijn dat. De ene ex-echtgenoot of ex-geregistreerde partner moet in principe bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de ander, als die ander niet in staat is om (helemaal) in het eigen levensonderhoud te voorzien.

De verplichting van ouders en kinderen houdt in dat ouders voor hun kinderen moeten zorgen tot zij 21 jaar zijn. Voor kinderen beneden de 18 jaar moeten ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders. 
Dit geldt in grote lijnen ook voor de partner van de ouder die zelf niet de ouder is van het kind en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefent. Voor een kind van 21 jaar of ouder hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor niet voor zichzelf kan zorgen. Bijvoorbeeld als het kind geestelijk en/of lichamelijk is gehandicapt.

Waar houdt de rechter rekening mee
Bij de regels omtrent alimentatie wordt rekening gehouden met normen van de rechtbank - de Tremanormen. Dat betekent in de praktijk dat advocaten en mediators deze Tremanormen veelal als uitgangspunt nemen om partijen te informeren. In het navolgende wordt telkens gesproken over deze Tremanormen onder de noemer: "Waar houdt de rechter rekening mee?"

De rechter moet bij zijn of haar beslissing rekening houden met de behoefte van degene die alimentatie vraagt of ontvangt en de financiële draagkracht van degene die alimentatie moet betalen of betaalt. De rechter moet de behoefte van de ene partij afwegen tegen de financiële draagkracht van de andere partij. Het kan dus best zo zijn dat de één het gevraagde bedrag nodig heeft om rond te komen, maar dat de ander dat bedrag absoluut niet kan opbrengen. De rechter kan dan nooit het gevraagde bedrag als alimentatie vaststellen. 
De rechter moet de financiële gevolgen van de scheiding zo eerlijk mogelijk over beide partijen verdelen. Hebt u bijvoorbeeld geen eigen inkomsten, maar kunt u wel werken, dan houdt de rechter daar rekening mee. Ook houdt de rechter rekening met de woonkosten. Misschien kunt u goedkoper gaan wonen, of een deel van het huis verhuren. Misschien zijn er nog kinderen thuis die al verdienen. De rechter kijkt dan of zij kostgeld kunnen betalen. Het gaat er dus niet om of iets wel of niet gebeurt. Voor de rechter is van belang of iets in redelijkheid kan worden gevraagd. 

De rechter baseert zijn of haar beslissing op de informatie in het verzoekschrift en het verweerschrift en op de informatie die uw ex-partner (of ouder of meerderjarig kind) en u op de zitting geven. Geef daarom zowel in uw verzoekschrift/verweerschrift als op de zitting alle informatie die van belang is. Zowel over uzelf, als over de situatie van de andere partij. Het moet wel om zakelijke informatie gaan, die voor de vaststelling van de alimentatie van belang is en waarvan u de bewijsstukken moet laten zien. 

De volgende inkomsten en uitgaven zijn van belang voor het oordeel van de rechter:

In de praktijk mogen u en uw ex-partner zelf afspraken maken over de hoogte en de duur van de alimentatie. De rechter zal deze afspraken toetsen aan de Tremanormen en hierbij beoordelen of uw afspraken redelijk en billijk zijn.

Voor de duurzaamheid van uw afspraken over alimentatie kan het goed zijn om een berekening te laten maken van uw besteedbaar inkomen. U ziet dan direct wat de afspraak, al dan niet op basis van de Tremanorm, voor u en uw ex-partner betekent voor het dagelijks levensonderhoud. Een prima toetst derhalve om de redelijkheid van een afspraak te toetsen.

Voor het laten uitvoeren van een Tremaberekening of een toetsing van een alimentatieafspraak kunt u terecht bij onze specialisten.

Geïnteresseerd in een gedetailleerde beschrijving over de rechtelijke procedure ten aanzien van alimentatie?